Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance

I avhandlingen har jeg tatt utgangspunkt i to svært ulike masseteaterhendelser. Den første hendelsen er en nordkoreansk massegymnastikkforestilling som blir fremført i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang flere ganger hver høst. Den andre hendelsen jeg fokuserer på er en iscenesettelse av det amerikanske borgerkrigsslaget i Gettysburg i Pennsylvania. Det historiske slaget fant sted sommeren 1863, og det iscenesettes nå hvert år for å markere årsdagen til det historiske slaget. Mine analyser er basert på min erfaring av hendelsene, som jeg besøkte i henholdsvis 2010 og 2011. Avhandlingens problemstilling har tatt for seg hvordan masseteater kan bidra til å støtte opp under eksisterende ideologier og hvordan opplevelsen av teatralitet kan bidra til dette. Jeg har foreslått at teatralitet kan ses som et resultat av iboende dualiteter, og at det både er en kommunikativ og en estetisk dualitet til stede i verket og opplevelsen av det. I diskusjonen av ideologi har jeg sett hvordan ideologi kan være et resultat av begjær eller fantasi, og at det er mulig å handle i overensstemmelse med ideologien ikke fordi man ikke vet bedre, men fordi de narrative strukturene i ideologien skaper rom for fantasi. Etter å ha sett hvordan ideologi og teatralitet er oppfattet og fremstilt i masseteaterforestillingene, har jeg foreslått en lesning av ideologien presentert i de narrative strukturene av masseteatret som effektive strukturer fordi de kommer til syne i teatralitetens iboende dualiteter. Masseteater blir en effektiv form for fremstilling av ideologi også på grunn av den store mengden mennesker som er til stede. I avhandlingen har jeg brukt Victor Turners begrep communitas for å forklare denne fysiske tilstedeværelsen av grupper, og hvordan denne fysiske gruppetilhørigheten og tilstedeværelse bidrar til å styrke rommet for opplevelsen av ideologi og teatralitet i masseteatret.

 

Full tekst på engelsk: AVHANDLING260313

Advertisements